De Algemene voorwaarden van Loveable kun je via deze pdf downloaden: Algemene voorwaarden of hieronder inzien:

 

Algemene voorwaarden – Loveable

 

Artikel 1 – Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Loveable en een cliënt waarop Loveable deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 – Inspanning

 1. Loveable zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Loveable zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Artikel 3 – Afspraken

 1. Loveable accepteert een afspraak niet eerder dan nadat een cliënt zich heeft ingeschreven bij LOVEABLE. Weiger je je in te schrijven de inschrijving? Dan dient de betaling voor de acceptatie van de afspraak, vooraf betaald te worden via een bankoverschrijving.
 2. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Loveable melden. Zie “Regels”.
 3. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Loveable het volledige honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.
 4. Loveable moet verhindering of verplaatsing van de afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 5. Indien d. van toepassing is heeft cliënt recht op 30% korting op het honorarium voor een volgende behandeling.
 6. Indien de cliënt te laat is voor een afspraak en derhalve niet kan worden behandeld zal cliënt het volledige honorarium vergoeden voor de afspraak.
 7. Loveable zal te allen tijden trachten de cliënt alsnog te behandelen. Indien hier voor extra kosten moeten worden gemaakt zal cliënt deze extra kosten, naast het gebruikelijke honorarium, vergoeden.

Artikel 4 – Betalingen

 1. Loveable vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.
 3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Artikel 5 – Persoonsgegevens en privacy

 1. De cliënt voorziet Loveable vóór de eerste behandeling van gegevens, waarvan Loveable aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 2. Loveable neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem.
 3. De persoonlijke gegevens van cliënt worden niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor Loveable de gegevens heeft gevraagd.
 4. Loveable behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 5. Loveable zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel 6 – Geheimhouding

 1. Loveable is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Loveable verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Loveable is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Loveable is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Artikel 8 – Garantie

Loveable geeft de cliënt 3 dagen garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de huid niet of niet goed heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen drie werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of advies van Loveable gebruikt heeft.

Artikel 9 – Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk en persoonlijk gemeld worden aan Loveable.
 2. Loveable dient door cliënt in gelegenheid gesteld worden de klacht persoonlijk te beoordelen aan de hand van analyse en anamnese.
 3. Loveable moet de klager binnen drie werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Loveable de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Artikel 10 – Recht

Op elke overeenkomst tussen Loveable en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.